Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.1gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.2gk-is-140.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_urbanism.3gk-is-140.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT

 

OPPN je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih določenih za razvoj in širitev naselja oz. območjih določenih za sanacijo, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba (prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, območja izkoriščanja mineralnih surovin, ipd.). Vsebina in oblika OPPN je odvisna od programa, ki je predmet načrta. Vedno pa vsebuje vsaj območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, arhitekturne, krajinske, oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.p>

3


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.