Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je lahko državnega in lokalnega pomena. Zbirne podatke o vrstah in legi omrežij ter objektov gospodarske javne infrastrukture je potrebno evidentirati v kataster gospodarske javne infrastrukture (KGJI), ki je temeljna evidenca na nivoju države.

Objekti gospodarske javne infrastrukture:

  • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
  • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
  • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
  • vodna infrastruktura, infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
  • drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije).

Lastniki oziroma upravljavci javne infrastrukture so obvezani posredovanja podatkov v kataster GJI. V podjetju smo specializirani za tovrstne storitve in nudimo celovito pripravo podatkov za vpis v kataster GJI, tako od samega zajema na terenu, kot tudi izdelave elaborata, ki je potreben za evidentiranje pri Geodetski upravi RS.

PRAVNE PODLAGE
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.l. RS, št. 110/2002),
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B  ),
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, št. 9/2004),
Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Ur.l. RS, št. 56/2005, 64/2005 - popr.),
Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 13/2007),
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/2006, št. 41/2008),
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 109/2007),
Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/2005).  


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.