Loading...
https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.1gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.2gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg https://company.kaliopa.si/kaliopa/modules/mod_image_show_gk4/cache/intro_geodezija.3gk-is-154.jpg
Text
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

IMATE PARCELO ALI VEČ PARCEL NA KATERIH BI ŽELELI GRADITI?

Potrebujete geodetske načrte za izdelavo projektne dokumentacije, lokacijske načrte ali zakoličenje objektov.

KUPUJETE ALI PRODAJATE PARCELO IN JO MORATE RAZDELITI (ZDRUŽITI)?

Pripravimo vam vse potrebno za evidentiranje parcelacije, v primeru delitve ali združitve parcel.

IMATE STAVBO, PRODAJATE ALI KUPUJETE. PODATKI V EVIDENCAH NISO UREJENI?

Izvedemo postopek evidentiranje ali vris stavbe, določitev hišne številke in vpis stavbe ali dela stavbe v kataster stavb.

KAKO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO IN VPISATI V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

Pripravimo dokumentacijo za vpis etažne lastnine in lastninskih, drugih pravic. Opravimo elektronsko vlaganje v ZK.

REFERENCE

Nekatere reference s področja gradbeno inženirskih storitev:

 • Izmera vodotokov Ojstrica, Konjščica, Miklavški potok in izdelava geod. načrtov na območju Občine Tabor za namen izdelave poplavnih študij,
 • Geodetske izmera vodotokov Paka, Pirešica, Podsevčnica, Trnava, Vršca, Libojska Bistrica, Artiščnica, Ložnica na območju spodnje Savinjske doline in velenjske kotline za namen izdelave poplavnih študij,
 • Geodetske izmere v krajih Bogojina, Nizka, Lakoš, Velenje, Stara cerkev, Koper, Metlika, BTC Ljubljana za potrebe izdelave geodetskih načrtov za graditev objektov,
 • Geodetske izmere in zakoličbe objektov TC Mercator v Boštanju, TC Mercator v Šentjerneju, TC Veleja park v Trebuši,…
 • Geodetske izmere za potrebe izdelave projektne dokumentacije za graditev kolesarske steze in  vodovodnega omrežja na območju Občine Podčetrtek,
 • Geodetska izmera vodotoka Sotle za potrebe izdelave projektne dokumentacije na območju Občine Podčetrtek,
 • Geodetske izmere in zakoličbe kanalizacij in vodovodov v krajih Podvrh, Latkova vas, Pondor, Grajska vas, Arja vas, Breg pri Polezi, Parižlje, Šempeter, Kapla vas, Zakl, Trnava, Brnca, itd…

Nekatere reference s področja evidentiranja gospodarske javne infrastrukture:

 • Evidentiranje omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Murska Sobota
 • Evidentiranje vodovodnega omrežja infrastrukture na območju v ZKGJI - Občina Kranj
 • Evidentiranje kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Murska Sobota, Gorenjska vas - Poljane
 • Evidentiranje cestnega omrežja na območju Občine Šmarje pri Jelšah, Pivka, Moravske Toplice
 • Evidentiranje kanalizacijskega vodovodnega omrežja na območju občine Žalec, Prebold, Polzela
 • Evidentiranje komunalne infrastrukture na območjih občina Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Jesenice, Ilirska Bistrica, Pivka, Moravske Toplice, Tišina, Žalec, Braslovče, Polzela, Vransko, Tabor, Cerknica, Idrija, Postojna
 • Izdelava zbirnega katastra GJI za vodovodno omrežje Gorenjske regije - 1. faza (Bled, Bohinj, Gorje, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka)
 • Evindentiranje GJI plinovodnega omrežja Mestni plinovodi d.o.o. Koper za občine (Murska Sobota, Hrastnik, Lendava, Prebold, Radenci, Žalec, Ormož, Središče, Zreče in Ljutomer)

Nekatere reference s področja zemljiškega katastra in katastra stavb:

 • Evidentiranje stavb PP Ormož, PP Rogaška Slatina - Ministrstvo za notranje zadeve RS,
 • Ureditve delov mej, parcelacije in določitev zemljišča pod stavbo – TC Mercator v Boštanju,
 • Ureditve delov mej, parcelacije in določitev zemljišča pod stavbo – TC Mercator v Sevnici,
 • Evidentiranje poslovne stavbe Kmetijske zadruga Vojnik,
 • Evidentiranje poslovne stavbe Ingrad v Celju
 • Odmera dolžinskega objekta na območju občine Velenje (Prelska, Vinska gora, Černova, Lipje)
 • Odmera dolžinskega objekta na območju občine Dobrna
 • V zadnjih letih po naročilu fizičnih oseb preko 100 uspešno izvedenih postopkov zemljiškega katastra in katastra stavb (ureditve mej, parcelacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavb,…) na področju Slovenije

Nekatere reference s področja dobave in priprave satelitskih posnetkov:

 • Kmetijski inštitut Slovenije. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za namen spremljanje širjenja zlate trsne rumenice.
 • Občina Bitola – Republika Makedonija. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za potrebe izdelave kartografskih podlog v GIS-ih.
 • Občina Veles – Republika Makedonija. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za potrebe izdelave kartografskih podlog v GIS-ih.
 • EPR - Republika Makedonija. Uporaba visoko ločljivih multispektralnih satelitskih posnetkov za potrebe izdelave kartografskih podlog v GIS-ih.

SKUPAJ PREKO 2000 km2 satelitskih posnetkov.


AutodeskintergraphIMAGINGGeolinkmicrosoft


2002-2012 Kaliopa d.o.o.